Đề thi TOEIC Mini Test giúp luyện thi nhanh chóng trên nền tảng học tiếng Anh của TOBE

Mỗi đề thi TOEIC rút gọn có thời gian từ 20 đến 40 phút, nhanh chóng đánh giá khả năng của bạn.
Các đề thi được cập nhật mới hàng tuần giúp bạn được luyện thi TOEIC nhiều hơn.
Sau khi hoàn thành sẽ có đáp án và lời giải chi tiết từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm.
Mỗi đề thi sau khi hoàn thành sẽ được khóa lại 30 ngày, hãy làm bài khi bạn thực sự sẵn sàng.


FREE
1
Toeic Mini Test số 1 (CLIENTELE)
40 câu - 29 phút
2
Toeic Mini Test số 2 (CHAIN)
28 câu - 21 phút
3
Toeic Mini Test số 3 (INTRUSION)
51 câu - 39 phút
4
Toeic Mini Test số 4 (PYRAMID)
40 câu - 29 phút
5
Toeic Mini Test số 5 (WHATEVER)
42 câu - 31 phút
6
Toeic Mini Test số 6 (ON)
52 câu - 40 phút
7
Toeic Mini Test số 7 (DEFORESTATION)
40 câu - 29 phút
8
Toeic Mini Test số 8 (LIBERAL)
29 câu - 22 phút
9
Toeic Mini Test số 9 (TREASURY)
51 câu - 38 phút
10
Toeic Mini Test số 10 (SUNSCREEN)
40 câu - 29 phút
11
Toeic Mini Test số 11 (DISLIKE)
28 câu - 21 phút
12
Toeic Mini Test số 12 (REGIONAL)
50 câu - 38 phút
13
Toeic Mini Test số 13 (DOWN)
41 câu - 31 phút
14
Toeic Mini Test số 14 (EXECUTIVE)
30 câu - 23 phút
15
Toeic Mini Test số 15 (IMPORT)
50 câu - 38 phút
16
Toeic Mini Test số 16 (ESPECIALLY)
41 câu - 31 phút
17
Toeic Mini Test số 17 (HEADQUARTERS)
28 câu - 21 phút
18
Toeic Mini Test số 18 (WRAPPING)
51 câu - 39 phút
19
Toeic Mini Test số 19 (VISUALIZE)
40 câu - 29 phút
20
Toeic Mini Test số 20 (PHONE)
29 câu - 22 phút
21
Toeic Mini Test số 21 (INSOLUBLE)
51 câu - 39 phút
22
Toeic Mini Test số 22 (YOUTH)
40 câu - 29 phút
23
Toeic Mini Test số 23 (VICTORY)
29 câu - 22 phút
24
Toeic Mini Test số 24 (KNOWN)
51 câu - 39 phút
25
Toeic Mini Test số 25 (BOTHER)
41 câu - 30 phút
26
Toeic Mini Test số 26 (FORCE)
28 câu - 21 phút
27
Toeic Mini Test số 27 (NIGHTLIFE)
52 câu - 40 phút
28
Toeic Mini Test số 28 (TENSE)
41 câu - 30 phút
29
Toeic Mini Test số 29 (CANCELLATION)
24 câu - 18 phút
30
Toeic Mini Test số 30 (EXPLICIT)
53 câu - 42 phút
31
Toeic Mini Test số 31 (GIF)
42 câu - 32 phút
32
Toeic Mini Test số 32 (ON)
28 câu - 21 phút
33
Toeic Mini Test số 33 (ARBITER)
51 câu - 39 phút
34
Toeic Mini Test số 34 (REUNITE)
41 câu - 31 phút
35
Toeic Mini Test số 35 (PREVIOUS)
29 câu - 22 phút
36
Toeic Mini Test số 36 (INTERPRETER)
51 câu - 38 phút
37
Toeic Mini Test số 37 (SHRINK)
40 câu - 29 phút
38
Toeic Mini Test số 38 (MINDED)
28 câu - 21 phút
39
Toeic Mini Test số 39 (SEBACEOUS)
50 câu - 38 phút
40
Toeic Mini Test số 40 (BELLBOY)
42 câu - 32 phút
41
Toeic Mini Test số 41 (HIBISCUS)
30 câu - 23 phút
42
Toeic Mini Test số 42 (IDEALLY)
51 câu - 39 phút
43
Toeic Mini Test số 43 (ORPHANAGE)
39 câu - 28 phút
44
Toeic Mini Test số 44 (NEOLOGISM)
29 câu - 22 phút
45
Toeic Mini Test số 45 (PROPENSITY)
51 câu - 39 phút
46
Toeic Mini Test số 46 (REMOTELY)
40 câu - 29 phút
47
Toeic Mini Test số 47 (SYMPHYSIS)
30 câu - 23 phút
48
Toeic Mini Test số 48 (DRESS)
52 câu - 40 phút
49
Toeic Mini Test số 49 (AUTHORIZE)
40 câu - 29 phút
50
Toeic Mini Test số 50 (READY)
30 câu - 23 phút
51
Toeic Mini Test số 51 (BRISK)
51 câu - 39 phút
52
Toeic Mini Test số 52 (PLAYER)
42 câu - 31 phút
53
Toeic Mini Test số 53 (MATTRESS)
29 câu - 22 phút
54
Toeic Mini Test số 54 (SOCIOLOGIST)
52 câu - 40 phút
55
Toeic Mini Test số 55 (SALT)
39 câu - 28 phút
56
Toeic Mini Test số 56 (CLEANER)
29 câu - 22 phút
57
Toeic Mini Test số 57 (CONVIVIAL)
50 câu - 38 phút
58
Toeic Mini Test số 58 (ILL)
41 câu - 30 phút
59
Toeic Mini Test số 59 (COOKER)
29 câu - 22 phút
60
Toeic Mini Test số 60 (ROM)
50 câu - 38 phút
61
Toeic Mini Test số 61 (PARK)
40 câu - 29 phút
62
Toeic Mini Test số 62 (PENNILESS)
30 câu - 23 phút
63
Toeic Mini Test số 63 (SPACIOUS)
51 câu - 39 phút
64
Toeic Mini Test số 64 (BORROWING)
39 câu - 28 phút
65
Toeic Mini Test số 65 (CHAIR)
28 câu - 21 phút
66
Toeic Mini Test số 66 (RELEVANT)
52 câu - 40 phút
67
Toeic Mini Test số 67 (CAREGIVER)
40 câu - 29 phút
68
Toeic Mini Test số 68 (WHIMSICAL)
30 câu - 23 phút
69
Toeic Mini Test số 69 (EXTEND)
52 câu - 40 phút
70
Toeic Mini Test số 70 (CALCANEUS)
41 câu - 31 phút
71
Toeic Mini Test số 71 (FOUR)
30 câu - 23 phút
72
Toeic Mini Test số 72 (VERSUS)
50 câu - 38 phút
73
Toeic Mini Test số 73 (COUNTERACT)
40 câu - 29 phút
74
Toeic Mini Test số 74 (ERA)
30 câu - 23 phút
75
Toeic Mini Test số 75 (INTUITIVE)
49 câu - 37 phút
76
Toeic Mini Test số 76 (NEEDED)
40 câu - 29 phút
77
Toeic Mini Test số 77 (ENGINEERING)
30 câu - 23 phút
78
Toeic Mini Test số 78 (AFOREMENTIONED)
51 câu - 40 phút
79
Toeic Mini Test số 79 (SPOKEN)
40 câu - 29 phút
80
Toeic Mini Test số 80 (MARK)
27 câu - 20 phút
81
Toeic Mini Test số 81 (CLASSROOM)
51 câu - 39 phút
82
Toeic Mini Test số 82 (CARE)
41 câu - 30 phút